Wil Lee Wright Foto Rein Traante2017 93A8153copy

SYSTER gastronomi

SYSTER Gastronomi handler om samhandling, yrkesstolthet, samisk og lokal mat, tradisjoner, erfaringsutbytte og mobilitet.

Målet med SYSTER prosjektet er å styrke læringen om lokal og samisk matkultur i grunnskolen, via skolemat og mat og helsefag/hjemkunnskap.

Sammen med skoler i 8 kommuner i Jämtland og Trøndelag skal prosjektet definere hva som skal til for å få til dette, og utvikle en praktisk verktøykasse som også skal kjøres som en pilot i prosjektet.

Arbeidet omfatter utveksling mellom landene basert på regionenes store ambisjoner på matområdet og et ønske om å styrke lokal matkultur og samisk matidentitet.

I Sverige har de velfugerende skolekjøkken, mens i Norge bygger man nye, noe som gir store utvekslings- og samarbeidsmuligheter. Norge har på sin side en velutviklet undervisning om mat og helse, som genererer relevant tverrregional merverdi.

Interreg

SYSTER er en del av Interreg Sverige-Norge prosjektet. Et tosidig samarbeid mellom grensefylker langs den norsk-svenske grensen. Alle Interreg prosjekter har som minimum en svensk og en norsk prosjektaktør.

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS er den norske prosekteieren. 

Kontaktperson: Kjersti Monsen, kjersti@oimat.no, 926 62 425

Mer informasjon kan du finne i denne PDFen.

Interreg områdene

Visjonen for Interreg Sverige-Norge 2021 – 2027 programmet er: «En bærekraftig utvikling og omstilling i en attraktiv grenseregion uten grensehinder». Programmet strekker seg fra dynamiske storbyområder til mer grisgrendte fjellområder i nord, og deles inn i to delområder: Nordens Grønne Belte og Sentrale Skandinavia.