Salg og Distribusjon 2018-10-16T15:20:27+00:00

Salg og distribusjon

Det er regjeringas mål at lokalmatproduksjonen skal øke til 10 milliarder i løpet av 2025. I Berlin var det i januar 2016 et dialogmøte hvor vår landbruksminister hadde invitert 26 norske delegater fra ulike miljø for å belyse hindringer og muligheter i forbindelse med dette ambisiøse målet. De fleste regioner hadde representanter fra produsenter av lokalmat, og det var tydelig at mange slet med de samme utfordringene. Noen problemstillinger kom stadig opp:

Mange små produsenter opplever sterk kjedemakt i møte med både grossistleddet og varehandelleddet. Samtidig opplever forbrukerne og innkjøpere at lokalmaten er for lite tilgjengelig.
En annen problemstilling er kostnader tilknyttet transport. Dette er to utfordringer som vi nå ønsker å finne løsninger på i et bedriftsnettverk med produsenter i Midt-Norge. Skal man endre maktbalansen i verdikjeden krever det samordning av tjenester og volum hos produsentene.

Tidligere forsøk på å etablere gode salgs- og distribusjonsløsninger i Midt- Norge har avdekket et behov for å samkjøre noen av disse aktivitetene på tvers av de enkelte regionene. Man ønsker å gi nettverkene bedre verktøy for å gjennomføre sine salgs- og distribusjonsaktiviteter. Gode salgs- og distribusjonsløsninger vil også effektivisere salgsaktivitetene hos den enkelte produsent. Dette kan gi grunnlag for vekst som følge av økt markedstilgang og frigjorte ressurser hos produsentene. I tillegg vil det kunne øke kvaliteten og profesjonaliteten i leveransen både fra enkeltprodusenter og nettverk gjennom at kundene får den etterspurte bestillingsløsningen, ordrekvaliteten og samordnet fakturaløsning.

Behovene til aktørene i næringen varierer. Noen produsenter trenger oppfølging for å komme inn i markedet, andre har allerede vært i markedet i mange år og har størst behov for et godt, felles bestillingsverktøy, felles fakturering og gode fraktavtaler.

Alle de involverte matnettverkene i Midt-Norge har salg og distribusjon som del av sin forretningsplan. Ingen av dem har oppnådd et salgsvolum som er i stand til å betjene kostnadene. Det vil derfor ikke være realistisk å bygge løsninger hos hvert enkelt nettverk. Skal man profesjonalisere salg og distribusjon i denne verdikjeden må dette gjøres gjennom felle løsninger.

Prosjektet er tenkt som et Midt-norsk prosjekt som involverer både Møre og Romsdal og Trøndelag. Dette vil gjøre det lettere å oppnå kritisk omsetningsvolum i løsningen, og muliggjør kunnskapsutveksling mellom flere miljøer.

Teknologiske løsninger for bestilling og fakturering

Stor variasjon i bestillings- og faktureringsordninger hos produsentene av matspesialiteter kompliserer markedet i dag, og skaper barrierer for omsetning. I dagens marked er det grunn til å tro at mange matspesialiteter konkurrerer på tilgjengelighet fremfor kvalitet. Et produkt av høy kvalitet blir valgt bort til fordel for et produkt som er lettere å bestille. Økt tilgjengelighet vil styrke produsentenes konkurransekraft. Det er viktig at de lokale nettverkene går inn og identifiserer de best egnede produsentene som er villig til å involvere seg i oppstarten av en slik prosess. Det er viktig at de løsningene som utvikles fungerer for de produsentene i nettverkene som har størst volum. Målet skal være at løsningene får volum nok til å bli selvfinansierende i løpet av prosjektperioden.

Transport

Samordning av salgsvolum og standardiserte ordredata gir produsentene og matnettverkene en forbedret posisjon i verdikjeden. Dette danner et nytt grunnlag for forhandling med transportører om frakt av matspesialitetene.

Det er i dag stor konkurranse blant transportører, til produsentenes fordel. Sammen kan produsentene av matspesialiteter forhandle seg frem til bedre løsninger i felleskap enn den enkelte ville oppnådd på egenhånd. Både BRING og TINE har sagt at de trenger en slik oversikt for å kunne gi god pris. Dette blir en viktig jobb i hovedprosjektet.